ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Realisation » Osiągnięcia » Temat Badawczy 6
Wednesday, 14 Apr 2021

Temat Badawczy 6

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 6
"Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych"
 
 
W roku 2010 w ramach tematu 6 zrealizowano dwie Części Tematu Badawczego:
6.1.1. Opracowanie bazy danych procesów zgazowania oraz procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących i utylizacji produktów odpadowych oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla wykorzystania gazu ze zgazowania dla potrzeb energetyki
6.1.2. Opracowanie bazy danych procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej
 
Celem obu części tematu było opracowanie wzoru kart technologicznych w zakresie informacji podstawowych i szczegółowych wszystkich procesów i operacji jednostkowych występujących w technologiach zgazowania węgla, wykorzystywanych w układach produkcji energii i paliw. Celem była również identyfikacja i charakterystyka obszaru technologicznego z zakresu tych procesów/operacji. Ustalono przewidywany zakres informacji niezbędny (z punktu widzenia założonej funkcji karty tj. dokumentu umożliwiającego ocenę technologii/procesu oraz źródła informacji dla modelowania i analiz techniczno-ekonomicznych) do opracowania karty technologicznej.
 
Informacje podzielono na 6 głównych obszarów/grup danych tj.:
1. Opis technologii
2. Bilans masowy i energetyczny / parametry procesowe
3. Referencje
4. Parametry ekonomiczne i lokalizacyjne
5.  Przypadek modelowy
 
W zależności od analizowanego procesu/operacji, z uwagi na ich specyfikę, zakresy poszczególnych kart technologicznych mogą się różnić.
W wyniku realizacji pracy dokonano zestawienia najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych procesów zgazowania jak również procesów/operacji jednostkowych związanych z procesami zgazowania.
 
Zestawieniem objęto:

  • Procesy zgazowania
  • Procesy i operacje przygotowania mediów zgazowujących
  • Operacje przygotowania węgla dla reaktorów zgazowania pracujących w różnych konfiguracjach
  • Procesy oczyszczania ścieków z procesów zgazowania
  • Procesy oczyszczania i uzdatniania gazów procesowych:
- usuwanie smół
- usuwanie amoniaku
- odpylanie
- konwersja CO z parą wodną
- hydroliza COS -separacja rtęci
- usuwanie składników kwaśnych gazu procesowego
- utylizacja gazów odpadowych
- separacja wodoru
- turbiny gazowe
 
Zidentyfikowany obszar technologiczny obejmuje 80 procesów wymaganych dla różnych technologii zgazowania ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów dyspersyjnych (technologia obecnie dominująca na rynku) i fluidalnych (technologia rozwijana w ramach projektu) oraz różnych kierunków wykorzystania gazu procesowego.
W trakcie realizacji tematu dokonano również wstępnej oceny wytypowanych technologii (wstępna kwalifikacja dla przygotowania szczegółowych kart technologicznych).
 
 
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2011 w Temacie Badawczym nr 6
 
"Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych"
W roku 2011 w ramach realizacji TB 6  dokonano zestawienia i analizy danych technologicznych i ekonomicznych dla najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych procesów zgazowania węgla, którymi wg autorów pracy są technologie zgazowania w złożu dyspersyjnym. Z tej grupy procesów do analiz wytypowano następujące technologie:
•   Shell,
•   GE/Texaco,
•   Prenflo,
•   Siemens,
•   E-Gas.
Ponadto przeprowadzono zestawienie i analizę dla technologii oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania z zakresu:
•   usuwania smół (metoda mokra),
•   usuwania rtęci (adsorpcyjne, wysokotemperaturowe usuwanie rtęci z gazów oraz usuwanie rtęci z paliwa przed procesem spalania na drodze pirolizy niskotemperaturowej (K-Fuel, WRI)),
•   odzysku siarki (odzysk siarki metodą CLAUS, w formie H2SO4, obróbka gazów resztkowych z instalacji odzysku siarki oraz oczyszczanie CO2).
Opierając się na danych literaturowych i rynkowych oraz wiedzy własnej uzupełniono i rozszerzono karty technologiczne - bazowe, wykonane w trakcie realizacji CTB 6.1. Zebrano i zestawiono informacje dotyczące  szczegółowych danych bilansowych, parametrów prowadzenia procesów, parametrów ekonomicznych oraz lokalizacyjnych. Wstępnie rozpoczęto opracowanie przypadków modelowych  (symulator procesowy ChemCad) dla wybranych technologii z grupy analizowanych w tym okresie rozliczeniowym.
Wynikiem przeprowadzonych prac była również weryfikacja opracowanej karty technologicznej podziemnego zgazowania węgla oraz opracowanie wzoru formularza zbierania danych dotyczących podziemnego zgazowania węgla (PZW). Ponadto rezultatem podjętych działań w ramach niniejszego Tematu Badawczego był przegląd literaturowy niezbędny do przeanalizowania technologii podziemnego zgazowania węgla oraz identyfikacja modeli budowy gazogeneratora.

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo