ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Części Tematów Badawczych » AGH
czwartek, 05 Sie 2021
Email Drukuj PDF

Część zadania badawczego realizowanego przez AGH obejmująca następujące części tematów badawczych:

 

Nr części
tematu
badawczego

Część tematu badawczego

1.1.2.

Badania niestandardowych właściwości węgli w aspekcie ich przydatności do procesu zgazowania

1.1.4.

Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla kamiennego w kontekście zgazowania węgla

1.1.5.

Ocena kosztów pozyskania i udostępnienia złóż węgli kamiennych

1.2.1.

Wymagania górnicze i środowiskowe z modelowaniem procesów geogazotermicznych

1.3.1.

Analiza, identyfikacja i określenie dostępnej krajowej bazy surowcowej dla podziemnego zgazowania węgla kamiennego w części dotyczącej DZW i LZW

1.3.3.

Opracowanie wymagań odnośnie gospodarki złożem przy podziemnym zgazowaniu węgli oraz przeanalizowanie i typowanie bazy surowcowej do PZW

1.4.1.

Analiza wyników eksperymentalnych dotyczących wymagań technologicznych i środowiskowych podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz opracowanie kryteriów złożowych i technologicznych dla weryfikacji krajowych zasobów węgla brunatnego

1.4.2.

Określenie kryteriów i wymagań wynikających z procesów zachodzących w gazogeneratorach węgla brunatnego i skałach otaczających

1.4.3.

Analiza strategii rozwoju górnictwa węgla brunatnego w kontekście podziemnego zgazowania węgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych i skutków środowiskowych zgazowania węgla brunatnego

1.4.4.

Określenie uwarunkowań środowiskowych i formalno-prawnych podziemnego zgazowania węgla brunatnego

1.4.5.

Ocena wpływu na wody podziemne i środowisko geologiczne procesów zgazowania węgla charakteryzowanych kryteriami złożowo-technologicznymi w odniesieniu do dyrektyw środowiskowych UE oraz przepisów krajowych

1.5.1.

Analiza i dotychczasowa ocena krajowych złóż węgla brunatnego Rejonu Legnicy w aspekcie możliwości zastosowania metod zgazowania podziemnego w ich zagospodarowaniu

1.5.2.

Identyfikacja warunków złożowych węgla brunatnego przy uwzględnieniu klasycznych kryteriów bilansowości oraz określenie bazy zasobowej w ramach wybranych złóż

1.5.3.

Weryfikacja kryterialna bazy surowcowej węgla brunatnego dla potrzeb zgazowania naziemnego i podziemnego z uwzględnieniem gospodarki złożem oraz wytypowaniem rejonu do projektu technologicznego instalacji pilotowej

2.1.2.

Badania wzbogacania węgla na drodze przeróbki mechanicznej

2.2.2.

Kinetyka procesu ciśnieniowego zgazowania węgla

2.2.5.

Badania właściwości oraz sposobów zagospodarowania stałych produktów ubocznych z procesu zgazowania

3.1.2.

Badania kinetyki zgazowania węgli przeznaczonych do procesów podziemnego zgazowania

3.2.1.

Symulacja numeryczna zagrożeń gazogeotermicznych w otoczeniu georeaktora

6.1.1.

Opracowaniu bazy danych procesów zgazowania oraz procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących i utylizacji produktów odpadowych oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla wykorzystania gazu ze zgazowania dla potrzeb energetyki

6.2.1.

Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego

6.3.1.

Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących oraz utylizacji produktów odpadowych

6.4.1.

Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb energetyki

8.1.2.

Określenie miar standardów oraz procedur oceny efektywności ekonomicznej technologii podziemnego i naziemnego zgazowania węgla metodami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem opcji rzeczowych wraz z ich weryfikacją pod katem dostępności danych

8.2.4.

Ocena efektywności ekonomicznej technologii naziemnego i podziemnego zgazowania węgla

8.3.1.

Analiza makro i mikroekonomicznych uwarunkowań technologii zgazowania węgla w Polsce i wskazanie kryteriów do wyboru technologii, koniecznych dla realizacji optymalnej strategii rozwoju

8.3.2.

Estymacja danych wejściowych oraz ocena projektów naziemnego i podziemnego zgazowania węgla z wykorzystaniem opcji rzeczowych

8.3.3.

Opracowanie metodyki i strategiczna ocena wariantowych technologii zgazowania podziemnego i naziemnego przy użyciu zaawansowanych metod optymalizacji wielokryterialnej i metod eksperckich

8.3.6.

Określenie priorytetowych kierunków rozwoju technologii, miejsca w polityce energetycznej kraju ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia emisji CO2

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo