ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » O projekcie » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 6
środa, 14 Kwi 2021

Temat Badawczy 6

Email Drukuj PDF

Temat Badawczy nr 6:

Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych


W chwili obecnej istnieje wiele technologii zgazowania węgla, różniących się znacznie pod względem rozwiązań konstrukcyjnych generatorów gazu, parametrami procesu, sposobem podawania surowca do generatora i odbiorem popiołu, oczyszczania i uzdatniania gazu w zależności od zastosowania produkowanego gazu, wymagań odnośnie surowca jak również stopniem zaawansowania. W tej sytuacji istnieje potrzeba głębokiej analizy dostępnych oraz perspektywicznych technologii zgazowania węgla oraz procesów i operacji z nimi związanych, uwzględniającej potrzeby polskiej energetyki i przemysłu chemicznego. Bardzo istotnym elementem w prowadzonych analizach będzie uwzględnienie właściwości i dostępności polskich węgli proponowanych do zgazowania oraz aspektów środowiskowych. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania symulacyjne zostanie opracowana mapa rozwiązań technologicznych uwzględniająca optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla produkcji energii i substancji chemicznych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla.


Dla realizacji założonego celu i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów tematu przewiduje się następujące zadania:


- opracowanie bazy danych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego, opracowanie wzoru kart technologicznych wraz z zdefiniowaniem zakresu i stopnia szczegółowości danych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego, wstępna selekcja i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla różnych kierunków wykorzystania gazu syntezowego oraz stanu rozwoju danej technologii; obszar ten podzielono na dwie części:


-    Część zadania badawczego nr 6.1.1: Opracowaniu bazy danych procesów zgazowania oraz procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących i utylizacji produktów odpadowych oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla wykorzystania gazu ze zgazowania dla potrzeb energetyki (AGH),


-    Część tematu badawczego nr 6.1.2: Opracowaniu bazy danych procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej (IChPW),


- zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego w oparciu o dane literaturowe i rynkowe; obszar ten podzielono na trzy części:


-    Część tematu badawczego nr 6.2.1: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego (AGH),
-    Część tematu badawczego nr 6.2.2: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania podziemnego (GIG),
-    Część tematu badawczego nr 6.2.3: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu ze zgazowania (IChPW),


- szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów jednostkowych; obszar ten podzielono na dwie części:


−    Część tematu badawczego nr 6.3.1: Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów zgazowujących oraz utylizacji produktów odpadowych (AGH),
−    Część tematu badawczego nr 6.3.2: Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw (IChPW),


- opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb energetyki i chemii; obszar ten podzielono na dwie części:


−    Część tematu badawczego nr 6.4.1: Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb energetyki (AGH),
−    Część tematu badawczego nr 6.4.2: Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb chemii (IChPW).


Ponadto temat ten obejmuje również wszystkiee elementy związane z zarządzaniem całym Zadaniem Badawczym nr 3 (elementy te szczegółowo zostały opisane w części H-54), co zostało również uwzględnione w kosztorysach i kalkulacjach tej Oferty.

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

brlogo