ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 6
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Temat Badawczy nr 6:

Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych


W chwili obecnej istnieje wiele technologii zgazowania węgla, różniących się znacznie pod względem rozwiązań konstrukcyjnych generatorów gazu, parametrami procesu, sposobem podawania surowca do generatora i odbiorem popiołu, oczyszczania i uzdatniania gazu w zależności od zastosowania produkowanego gazu, wymagań odnośnie surowca jak również stopniem zaawansowania. W tej sytuacji istnieje potrzeba głębokiej analizy dostępnych oraz perspektywicznych technologii zgazowania węgla oraz procesów i operacji z nimi związanych, uwzględniającej potrzeby polskiej energetyki i przemysłu chemicznego. Bardzo istotnym elementem w prowadzonych analizach będzie uwzględnienie właściwości i dostępności polskich węgli proponowanych do zgazowania oraz aspektów środowiskowych. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania symulacyjne zostanie opracowana mapa rozwiązań technologicznych uwzględniająca optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla produkcji energii i substancji chemicznych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla.


Dla realizacji założonego celu i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów tematu przewiduje się następujące zadania:


- opracowanie bazy danych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego, opracowanie wzoru kart technologicznych wraz z zdefiniowaniem zakresu i stopnia szczegółowości danych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego, wstępna selekcja i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla różnych kierunków wykorzystania gazu syntezowego oraz stanu rozwoju danej technologii; obszar ten podzielono na dwie części:


-    Część zadania badawczego nr 6.1.1: Opracowaniu bazy danych procesów zgazowania oraz procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących i utylizacji produktów odpadowych oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla wykorzystania gazu ze zgazowania dla potrzeb energetyki (AGH),


-    Część tematu badawczego nr 6.1.2: Opracowaniu bazy danych procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej (IChPW),


- zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego i podziemnego w oparciu o dane literaturowe i rynkowe; obszar ten podzielono na trzy części:


-    Część tematu badawczego nr 6.2.1: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania naziemnego (AGH),
-    Część tematu badawczego nr 6.2.2: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów i operacji jednostkowych zgazowania podziemnego (GIG),
-    Część tematu badawczego nr 6.2.3: Zestawienie i opracowanie danych ekonomiczno-technologicznych dla poszczególnych procesów oczyszczania i uzdatniania gazu ze zgazowania (IChPW),


- szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów jednostkowych; obszar ten podzielono na dwie części:


−    Część tematu badawczego nr 6.3.1: Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów zgazowania węgla, przygotowania surowca, mediów zgazowujących oraz utylizacji produktów odpadowych (AGH),
−    Część tematu badawczego nr 6.3.2: Szczegółowe opracowanie kart technologicznych dla procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw (IChPW),


- opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb energetyki i chemii; obszar ten podzielono na dwie części:


−    Część tematu badawczego nr 6.4.1: Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb energetyki (AGH),
−    Część tematu badawczego nr 6.4.2: Opracowanie mapy technologicznej uwzględniających optymalną dla krajowych warunków listę rankingową procesów zgazowania węgla dla potrzeb chemii (IChPW).


Ponadto temat ten obejmuje również wszystkiee elementy związane z zarządzaniem całym Zadaniem Badawczym nr 3 (elementy te szczegółowo zostały opisane w części H-54), co zostało również uwzględnione w kosztorysach i kalkulacjach tej Oferty.

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo