ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.2. Model symulacyjny georeaktoraW ramach tego obszaru wyróżniono 2 części, tj.:

- Cześć tematu badawczego nr 3.2.1: Symulacja numeryczna zagrożeń gazotermicznych w otoczeniu georeaktora (AGH),

- Cześć tematu badawczego nr 3.2.2: Opracowanie modelu obliczania parametrów pracy georeaktora w zależności od warunków prowadzenia procesu (GIG).


W ramach tych działań przewiduje się opracowanie przez GIG modeli: matematycznego i numerycznego będących podstawą opracowania programu komputerowego do obliczania rozkładu temperatury, tlenu, strumieni wydzielanych gazów i temperatury otaczających skał w georeaktorze w zależności od ilości składu chemicznego doprowadzanego powietrza i wody, kształtu geometrycznego georeaktora, rodzaju węgla oraz sposobu doprowadzenia i odprowadzenia gazów.


Prace wykonywane w AGH obejmują zagadnienia:

- kalibracji i weryfikacji gazogeotermicznych modeli numerycznych masywu skalnego traktowanego jako ośrodek dwu lub trójfazowy, z punktu widzenia zmiany właściwości fizycznych i mechanicznych skał wywołanych procesem podziemnego zgazowania węgla (w wyniku wzrostu temperatury należy się liczyć z procesami wyprażania i wypalania licznych formacji ilastych, w wyniku których powstanie cały szereg gazów i nowych materiałów, jak łupkoporyty czy glinoporyty o kompletnie odmiennych właściwościach fizyko-mechanicznych i chemicznych),

- modelowania wpływu procesu podziemnego zgazowania węgla na deformacje powierzchni terenu i wewnątrz górotworu:

- modyfikacja i dostosowanie teorii Budrysa-Knothego do analizy wskaźników deformacji,

- trójwymiarowa analiza numeryczna deformacji wywołanych podziemnym zgazowaniem w oparciu o metodę różnic skończonych, metodę elementów skończonych lub metodę elementów odrębnych,

- kalibrację i weryfikację modeli numerycznych uwzględniających skojarzone zagrożenia gazogeotermiczne występujące w ośrodku skalnym wraz z analizą ich wzajemnego oddziaływania.


Rezultatem tych działań będzie budowa zaawansowanego numerycznego modelu funkcjonowania georeaktora, uwzględniającego efekty gazogeotermiczne oraz zmiany właściwości ośrodka skalnego wywołane procesem podziemnego zgazowania.

Page 3 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo