ZGAZOWANIE WĘGLA

headban_slim.jpg
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home » Project » Tematy Badawcze » Temat Badawczy 3
Wednesday, 14 Apr 2021
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Obszar 3.3. Budowa georeaktora pilotowegoObszar ten tworzy 8 części tematów badawczych, a mianowicie:

- Część tematu badawczego nr 3.3.1: Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla budowy i eksploatacji georeaktora (GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.3.2: Udostępnienie wyrobisk i urządzeń w miejscu budowy georeaktora pilotowego w KWK Wieczorek (wkład KHW –  koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.3.3:Wykonanie robót chodnikowych udostępniających i przygotowawczych (wkład KHW – koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.3.4: Wykonanie instalacji czynników zgazowujących i odbioru produktów (wkład KHW – koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.3.5: Wykonanie instalacji bezpieczeństwa - podsadzki piaskowej i pyłowej (wkład KHW – koordynacja GIG),

- Część tematu badawczego nr 3.3.6: Wykonanie infrastruktury kontrolno pomiarowej bezpośrednio monitorującej proces z dostosowaniem do systemu pracującego w kopalni (GIG),

- Cześć tematu badawczego nr 3.3.7: Budowa infrastruktury powierzchniowej wraz z siecią monitoringu (GIG),

- Cześć tematu badawczego nr 3.3.8: Badania geologiczne dla potrzeb budowy georeaktora (GIG).


Budowa georeaktora pilotowego obejmie fazę prac projektowych i wykonawczych. Przewiduje się, że georeaktor pilotowy zbudowany będzie w złożu węgla kamiennego z dostępem z istniejącej infrastruktury podziemnej kopalni. Podstawowe prace projektowe i górnicze obejmą:

- opracowanie projektu georeaktora uwzględniającego panujące na dole kopalni warunki ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i stanu istniejących wyrobisk, ich wyposażenia technicznego, ich roli w systemie wentylacyjnym kopalni, odległości georeaktora od szybów, budowy geologicznej, zaszłości eksploatacyjnych,

- wykonanie dodatkowych wyrobisk górniczych z istniejących chodników oraz przebudowę (w razie konieczności) już istniejących,

- wydrążenie kanałów ogniowych,

- wykonanie sieci zasilającej georeaktor w media,

- wykonanie układu odbioru, oczyszczania i utylizacji gazu,

- wykonanie elementów zabezpieczających (korki, tamy) w już istniejącej oraz wybudowanej na potrzeby eksperymentu infrastrukturze podziemnej kopalni,

- wykonanie systemu monitoringu technologicznego oraz związanego z BHP i ochroną środowiska dostosowanego do systemu pracującego w kopalni.


Ostateczna decyzja o lokalizacji gazogeneratora pilotowego zostanie podjęta na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji Tematu Badawczego nr 1 oraz działań przedstawionych wyżej w Temacie Badawczym nr 3.

 

Przewiduje się lokalizacje w:

1. KWK „Wieczorek” w Katowicach – należąca do KHW S.A.,

2. KD Barbara – poligon doświadczalny budowany w ramach CCTW – część technologiczna Mikołów.


Należy wyraźnie podkreślić, że lokalizacja KD Barbara traktowana jest jako rezerwowa i uwzględniana jest jedynie w przypadku, gdy wcześniejsza lokalizacja nie będzie mogła być brana pod uwagę (patrz: Analiza ryzyka wykonania Zadania Badawczego nr 3 stanowiąca załącznik do Umowy Konsorcjum).


W przypadku lokalizacji generatora w KWK „Wieczorek”– współwykonawcą przedsięwzięcia będzie KHW S.A.

Wstępne koncepcje konfiguracji georeaktorów dla lokalizacji w KWK Wieczorek (rys. 3) oraz w KD Barbara (rys. 4) przedstawiono poniżej.


rys3

Rys. 3. Schemat georeaktora pilotowego – lokalizacja KWK „Wieczorek”.

 

rys4

Rys. 4. Schemat georeaktora pilotowego – lokalizacja KD Barbara

 

 

 

 

Według aktualnego stanu wiedzy i przeprowadzonego rozeznania lokalizację georeaktora pilotowego w KWK Wieczorek na poziomie 400 m w rejonie przekopu wentylacyjnego należy przyjąć jako najbardziej prawdopodobną.

Page 4 of 8

The task of research, "Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity" funded by the National Center for Research and Development within the strategic program of research and development: "Advanced energy generation technologies".

brlogo