KONFERENFCJA NAUKOWA 26/09/2013

Drukuj

OPRACOWANIE TECHNOLOGII

ZGAZOWANIA WĘGLA
DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI

PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Program konferencji

Konferencja naukowa prezentująca dorobek Zadania Badawczego nr 3

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

pod honorowym patronatem Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

26 września 2013 r.

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Aula Budynku B-6

900 – 930

Rejestracja uczestników / kawa

PROGRAM

SESJA PLENARNA

(część A Auli)

930 – 945

Powitanie gości / Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH

945 – 1000

Wprowadzenie / Dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH – Kierownik Projektu

1000 – 1020

Opportunities and challenges for coal gasification in Poland / Prof. dr hab. inż. Marek Ściążko (IChPW),
dr inż. Krzysztof Kwaśniewski (AGH), dr hab. inż. Andrzej Strugała (AGH)
 

1020 – 1100

Case study: ThyssenKrupp Uhde‘s commercially proven PRENFLO® and HTWTM Gasification Technologies / Claudio Marsico - Director Sales, Head of Sales Dept. Gas Technologies Division (ThyssenKrupp Uhde GmbH) 

1100 – 1110

Dyskusja

1110 – 1145

Proces zgazowania węgla (technologia IChPW)– badania w skali pilotowej i możliwości aplikacji rozwijanej technologii

Dr inż. Aleksander Sobolewski (IChPW), mgr inż. Andrzej Czaplicki (IChPW), dr inż. Tomasz Chmielniak (IChPW)

1145 – 1215

Pilotowa instalacja podziemnego zgazowania węgla w KWK Wieczorek przy uwzględnieniu uwarunkowań górniczo-geologicznych oraz rygorów bezpieczeństwa procesowego / Prof. dr hab. inż. Marian Turek (GIG), dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG (GIG),

mgr inż. Roman Łój (KHW S.A.) 

1215 – 1235

Hybrydowa technologia podziemnego zgazowania węgla kamiennego i możliwości jej aplikacji / Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (AGH), prof. dr hab. inż. Piotr Czaja (AGH), prof. dr hab. inż. Jerzy Klich (AGH)

1235 – 1250

Dyskusja

1250– 1330

Przerwa / Lunch

Sesja naukowa poświęcona prezentacji wyników Projektu z zakresu bazy surowcowej,

przygotowania węgla do zgazowania oraz procesu zgazowania

PROGRAM

SESJA NAUKOWA

(część A Auli) 

1330– 1345

Krajowa baza surowcowa dla procesów na- i podziemnego zgazowania węgla kamiennego w świetle wyników dotychczasowych badań / Prof. dr hab. inż. Marek Nieć (AGH), dr inż. Jarosław Chećko (GIG), prof. dr hab. inż. Jerzy Klich (AGH)

1345– 1405

Krajowa baza surowcowa dla procesów na- i podziemnego zgazowania węgla brunatnego w świetle wyników dotychczasowych badań / Prof. dr hab. inż. Jerzy Klich (AGH), dr inż. Kazimierz Matl (AGH), dr inż. Jacek Kasiński (PIG),
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz (AGH)
 

1405– 1420

Badania kinetyki zgazowania i ocena reaktywności krajowych węgli kamiennych i brunatnych / Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski (PŚl), dr Stanisław Porada (AGH), mgr inż. Martyna Tomaszewicz (IChPW)

1420– 1435

Badania procesów przygotowania węgla do zgazowania w reaktorze fluidalnym / Prof. dr hab. inż. Jolanta Marciniak – Kowalska (AGH)

1435– 1445

Nowe metody przygotowania i dozowania paliw w zawiesinie / dr inż. Jolanta Robak (IChPW), dr inż. Karina Ignasiak (IChPW)

1445– 1500

Technologia usuwania rtęci z węgla na drodze łagodnej pirolizy / dr inż. Tomasz Chmielniak (IChPW) 

1500– 1515

Zgazowanie węgla brunatnego ze złóż legnickich / KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 

1515– 1545

Dyskusja

Sesja naukowa poświęcona prezentacji wyników Projektu

z zakresu oczyszczania i wykorzystania gazu z procesu zgazowania 

PROGRAM

SESJA NAUKOWA

(część B Auli)

1330– 1355

Badania procesu usuwania CO2 z gazu ze zgazowania Węgla / Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski (PWr), dr inż. Zbigniew Budner (ISCO),
mgr inż. Tadeusz Dobrzański (ZAK SA), mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz (IChPW)
 

1355– 1405

Badania procesu wysokotemperaturowego usuwania H2S oraz NH3 z gazu procesowego / Prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński (PWr)

1405– 1415

Badania procesu termokatalitycznej konwersji związków smołowych w gazie z procesu zgazowania Węgla / Dr inż. Andrzej Krztoń (CMPW PAN), dr inż. Grzegorz Łabojko (IChPW), mgr inż. Piotr Babiński (IChPW)

1415– 1425

Karty technologii dla procesów zgazowania oraz oczyszczania i konwersji gazów procesowych / Dr inż. Joanna Bigda (IChPW),
dr Stanisław Porada (AGH)

1425– 1435

Koncepcja kogeneracyjnego układu IGCC zasilanego gazem ze zgazowania węgla w reaktorze PCFBR / Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik (PŚl), mgr inż. Tomasz Malik (PŚl), dr inż. Marcin Liszka(PŚl) 

1435– 1445

Koncepcja konfiguracji technologicznej instalacji produkcji gazu syntezowego zintegrowanej ze zgazowanie węgla w reaktorze CFB przy wykorzystaniu CO2 jako reagenta / Mgr inż. Józef Popowicz (IChPW)

1445– 1455

Analiza porównawcza wybranych metod energetycznego wykorzystania gazu z podziemnego zgazowania Węgla /
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk (GIG), dr inż. Piotr Mocek (GIG), dr inż. Iwona Gil (GIG) 

1455– 1505

Palnik do spalania niskokalorycznego gazu z procesu podziemnego zgazowania Węgla / Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomeczek (PŚl),
Dr inż.
Jan Góral (PŚl), dr inż. Maciej Rozpondek (PŚl) 

1505– 1515

Ocena ekoefektywności technologii naziemnego i podziemnego zgazowania Węgla / Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka – Kolarz (GIG),
dr inż. Dorota Burchart-Korol (GIG), mgr inż. Piotr Krawczyk (GIG), mgr inż. Anna Śliwińska (GIG)

1515– 1525

Ocena efektywności ekonomicznej technologii na – i podziemnego zgazowania Węgla / dr inż. Krzysztof Kwaśniewski (AGH),
dr inż. Michał Kopacz (AGH) 

1525– 1545

Dyskusja

1545

Podsumowanie i zakończenie konferencji

PODSUMOWANIE

(część A Auli)

 

Zadanie badawcze „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.