Temat Badawczy 6

Drukuj
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2010 w Temacie Badawczym nr 6
"Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych"
 
 
W roku 2010 w ramach tematu 6 zrealizowano dwie Części Tematu Badawczego:
6.1.1. Opracowanie bazy danych procesów zgazowania oraz procesów przygotowania surowca, mediów zgazowujących i utylizacji produktów odpadowych oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej dla wykorzystania gazu ze zgazowania dla potrzeb energetyki
6.1.2. Opracowanie bazy danych procesów oczyszczania i uzdatniania gazów ze zgazowania dla zastosowań w układach produkcji energii i paliw oraz wstępna analiza i wybór technologii z uwzględnieniem przydatności procesowej
 
Celem obu części tematu było opracowanie wzoru kart technologicznych w zakresie informacji podstawowych i szczegółowych wszystkich procesów i operacji jednostkowych występujących w technologiach zgazowania węgla, wykorzystywanych w układach produkcji energii i paliw. Celem była również identyfikacja i charakterystyka obszaru technologicznego z zakresu tych procesów/operacji. Ustalono przewidywany zakres informacji niezbędny (z punktu widzenia założonej funkcji karty tj. dokumentu umożliwiającego ocenę technologii/procesu oraz źródła informacji dla modelowania i analiz techniczno-ekonomicznych) do opracowania karty technologicznej.
 
Informacje podzielono na 6 głównych obszarów/grup danych tj.:
1. Opis technologii
2. Bilans masowy i energetyczny / parametry procesowe
3. Referencje
4. Parametry ekonomiczne i lokalizacyjne
5.  Przypadek modelowy
 
W zależności od analizowanego procesu/operacji, z uwagi na ich specyfikę, zakresy poszczególnych kart technologicznych mogą się różnić.
W wyniku realizacji pracy dokonano zestawienia najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych procesów zgazowania jak również procesów/operacji jednostkowych związanych z procesami zgazowania.
 
Zestawieniem objęto:

- usuwanie smół
- usuwanie amoniaku
- odpylanie
- konwersja CO z parą wodną
- hydroliza COS -separacja rtęci
- usuwanie składników kwaśnych gazu procesowego
- utylizacja gazów odpadowych
- separacja wodoru
- turbiny gazowe
 
Zidentyfikowany obszar technologiczny obejmuje 80 procesów wymaganych dla różnych technologii zgazowania ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów dyspersyjnych (technologia obecnie dominująca na rynku) i fluidalnych (technologia rozwijana w ramach projektu) oraz różnych kierunków wykorzystania gazu procesowego.
W trakcie realizacji tematu dokonano również wstępnej oceny wytypowanych technologii (wstępna kwalifikacja dla przygotowania szczegółowych kart technologicznych).
 
 
Informacja o zrealizowanych pracach w roku 2011 w Temacie Badawczym nr 6
 
"Opracowanie dla warunków krajowych mapy rozwiązań technologicznych"
W roku 2011 w ramach realizacji TB 6  dokonano zestawienia i analizy danych technologicznych i ekonomicznych dla najbardziej zaawansowanych i perspektywicznych procesów zgazowania węgla, którymi wg autorów pracy są technologie zgazowania w złożu dyspersyjnym. Z tej grupy procesów do analiz wytypowano następujące technologie:
•   Shell,
•   GE/Texaco,
•   Prenflo,
•   Siemens,
•   E-Gas.
Ponadto przeprowadzono zestawienie i analizę dla technologii oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania z zakresu:
•   usuwania smół (metoda mokra),
•   usuwania rtęci (adsorpcyjne, wysokotemperaturowe usuwanie rtęci z gazów oraz usuwanie rtęci z paliwa przed procesem spalania na drodze pirolizy niskotemperaturowej (K-Fuel, WRI)),
•   odzysku siarki (odzysk siarki metodą CLAUS, w formie H2SO4, obróbka gazów resztkowych z instalacji odzysku siarki oraz oczyszczanie CO2).
Opierając się na danych literaturowych i rynkowych oraz wiedzy własnej uzupełniono i rozszerzono karty technologiczne - bazowe, wykonane w trakcie realizacji CTB 6.1. Zebrano i zestawiono informacje dotyczące  szczegółowych danych bilansowych, parametrów prowadzenia procesów, parametrów ekonomicznych oraz lokalizacyjnych. Wstępnie rozpoczęto opracowanie przypadków modelowych  (symulator procesowy ChemCad) dla wybranych technologii z grupy analizowanych w tym okresie rozliczeniowym.
Wynikiem przeprowadzonych prac była również weryfikacja opracowanej karty technologicznej podziemnego zgazowania węgla oraz opracowanie wzoru formularza zbierania danych dotyczących podziemnego zgazowania węgla (PZW). Ponadto rezultatem podjętych działań w ramach niniejszego Tematu Badawczego był przegląd literaturowy niezbędny do przeanalizowania technologii podziemnego zgazowania węgla oraz identyfikacja modeli budowy gazogeneratora.