Drukuj

Obszar 3.7. Ocena ekoefektywności procesu podziemnego zgazowania węgla w oparciu o wyniki z instalacji pilotowej

Badania w skali pilotowej procesu podziemnego zgazowania węgla oprócz wyników technologicznych dostarczą informacji związanych z aspektami środowiskowymi a także, choć w mniejszym zakresie dotyczących kosztów przedsięwzięcia. W oparciu o uzyskane dane, uzupełnione informacjami literaturowymi przeprowadzona zostanie analiza ekoefektywności badanego procesu zgazowania. Ekoefektywność wiąże wskaźnik ekonomiczny wartości wytworzonej ze wskaźnikami określającymi obciążenie środowiska w procesie wytwórczym. Opracowany wskaźnik ujmować będzie wszystkie istotne zagadnienia w sposób kompleksowy, reprezentując ekoefektywność w sposób wiarygodny i rzetelny. Wskaźnik będzie uwzględniał zmienność w czasie.


W realizacji zadania przewiduje się dokonanie integracji aspektów środowiskowych (na podstawie analiz LCA) oraz ekonomicznych – w oparciu o rachunkowość środowiskową i zastosowanie metody analizy kosztów cyklu życia – LCC (Life Cycle Costing). Metoda ta uwzględnia fazę badań i rozwoju – jest zatem szczególnie przydatna do oceny rozwiązań prototypowych.


Wyniki uzyskane po zrealizowaniu przedstawionych działań zostaną wykorzystane w Tematach Badawczych: nr 4, nr 5 oraz nr 6.


Ten obszar zawiera tylko jedną część tematu badawczego, tj.:

Część tematu badawczego nr 3.7: Ocena ekoefektywności procesu PZW w oparciu o wyniki z instalacji pilotowej (GIG).